Členstvo v klube

Členstvo vo Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa môže byť :

  • individuálne
  • čestné

Individuálne členstvo vo VK je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyzvania, pohlavia a veku, ak  súhlasí s tymito stanovami. O prijatí rozhoduje Výkonná rada, na základe písomnej prihlášky (prihlášku je možné stiahnúť no konci tohto článku).

Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za prislušné obdobie. Výšku členského poplatku stanovuje Výkonná  rada VK.

Individuálne členstvo zaniká oznámením o ukončení členstva, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností, alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie, nezlučiteľné s členstvom vo VK. O vylúčení rozhoduje Výkonná rada, v odvolacom konaní Valné zhromaždenie.

Člen VK má právo :

  • zúčasťnovať sa Valného zhromaždenia,
  • zúčasťnovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie
  • dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,
  • mať aktívne a pasívne volebné právo. Podmienkou byť volený do funkcie v orgánoch VK je bezúhonnosť a vek nad 18 rokov.Podmienkou volenia do odborných orgánov ( komisií) je odbornosť, kvalifikovanosť a primeraná odborná prax.

Člen VK má povinnosť :

  • dodržiavať stanovy VK, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti
  • podielať sa na činnosti VK a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
  • chrániť, opatrovať a zveľadovať majetok VK resp.združeného subjektu
  • riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky.

Správna rada VK môže udeliť, na návrh Výkonnej rady, čestné členstvo jednotlivcom, organizáciam, sponzorom, alebo inštitáciám za osobitné zásluhy  o rozvoj telesnej kultúry.

Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány VK podľa osobitných predpisov Slovenskej volejbalovej federácie a ATJ Slovenska.

Prihláška za člena VK ISKRA Hnúšťa (DOC)

Prihláška za člena VK ISKRA Hnúšťa (DOC)