Volejbalový klub

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa (ďalej len VK) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.z. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť v telesnej kultúre, športe a v iných obdobných činnostiach a aktivitách. Poslaním VK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

Hlavným zameraním činnosti VK je športová príprava detí a mládeže za účelom zvyšovania ich športového majstrovstva, formovanie osobnosti mladého človeka. VK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.