Pozvánka na Valné zhromaždenie VK ISKRA Hnúšťa

07. 06. 2011 |

VOLEJBALOVÝ   KLUB   ISKRA HNÚŠŤA
VOLLEYBALL CLUB ISKRA HNÚŠŤA, SLOVAKIA

P o z v á n k a

Vážení členovia Volejbalového klubu,

vážení priaznivci volejbalu,

vážení rodičia,

Výkonná rada Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa

Vás pozýva na

V a l n é   z h r o m a ž d e n i e

Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa, ktoré sa uskutoční  dňa 14.júna.2011, t.j. v utorok o 1800 hod. v Mestskej športovej hale v Hnúšti.

Na Valnom zhromaždení bude zhodnotená činnosť Volejbalového klubu za súťažné sezóny 2009/2010 a 2010/2011, príjmu sa závery, ktoré budú pre ďalšiu činnosť klubu rozhodujúce. Pevne dúfame, že sa rokovania zúčastníte a svojou aktívnou účasťou prispejete k ďalšej úspešnej činnosti klubu.

Ing.  Juraj   R e m e ň

prezident VK Iskra