Pozývame priaznivcov športu a volejbalu na Valné zhromaždenie VK Iskra hnúšťa

08. 06. 2015 |

 juniorky

P o z v á n k a

 Vážení členovia Volejbalového klubu,

vážení priaznivci volejbalu, vážení rodičia,

Výkonná rada Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa

Vás pozýva na

V a l n é   z h r o m a ž d e n i e

Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa, ktoré sa uskutoční dňa 11.júna.2015,

t.j. vo štvrtok o 1730 hod.

v Mestskej športovej hale v Hnúšti.

Na Valnom zhromaždení bude zhodnotená činnosť Volejbalového klubu za súťažné sezóny 2013/201024 a 2014/2015, príjmu sa závery, ktoré budú pre ďalšiu činnosť klubu rozhodujúce. Pevne dúfame, že sa rokovania zúčastníte a svojou aktívnou účasťou prispejete k ďalšej úspešnej činnosti klubu.

Ing. Miroslav M r n k a

 prezident VK Iskra