Valné zhromaždenie VK ISKRA Hnúšťa prijalo na nasledujúce obdobie nové úlohy

11. 06. 2013 |

Valné zhromaždenie

Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa

sa konalo dňa 11.júna.2013, t.j. v utorok o 1800 hod.

v Mestskej športovej hale v Hnúšti.

Správa  o činnosti VK ISKRA Hnúšťa za rok 2012 a 2013

z Valného zhromaždenia VK Iskra Hnúšťa, ktoré sa konalo dňa 14.6.2013

Organizačná časť:

Pravidelne 1 x mesačne zasadala Výkonná rada klubu, ktorá na svojich zasadnutiach riešila aktuálne otázky, ktoré prinieslo dianie v klube, hlavne však ekonomické zabezpečenie činnosti, prípravu a organizáciu domácich turnajov, príprava a hodnotenie účinkovania našich družstiev v majstrovských súťažiach, propagáciu klubu a iné aktuálne úlohy. Na výkonnej rade je postavená hlavná ťarcha zabezpečenia chodu nášho klubu.

Hodnotenie športových výsledkov za rok 2012 a 2013:

Družstvo junioriek, ktoré v ročníku 2011/2012 obsadilo v 1. lige východnej oblasti 4. miesto a v tejto sezóne 2012/2013 5. miesto.. Boli to prvé dva štarty v tejto kategórii a konštatujeme, že úspešné. Štart tohto družstva je hodnotený veľmi pozitívne.

Družstvo kadetiek štartovalo v 1. triede M SR OM – juh a v sezóne 2011/2012 skončilo na 3. mieste a v tejto sezóne 2012/2013 družstvo A dlhodobú súťaž vyhralo a B družstvo tvorené staršími žiačkami obsadilo 7. miesto.  Kadetky A družstva postúpili do ďalších bojov o postup na Majstrovstvá Slovenska, kde boli neúspešné. Tu sme očakávali od družstva postup do druhej fázy bojov o postup, ale brány zostali zavreté. Je potrebné sa poučiť, urobiť analýzu príčin do budúcnosti.

Družstvo starších  žiačok A v sezóne 2011/2012 skončilo na 5. mieste v I. triede M SR OM – juh. Staršie žiačky sa zúčastnili v tejto sezóne s dvoma družstvami Stredoslovenského pohára žiačok a vo finále Stredoslovenského pohára obsadilo A družstvo prvé miesto. V tejto sezóne 2012/2013 obsadilo družstvo 8. miesto. Účinkovanie tohto družstva v súťaži bolo sklamaním, pretože účasť v nasledujúcej sezóne v I. triede vypadnutím do II. triedy sa stala neaktuálnou. V tomto družstve pôsobilo niekoľko veľmi vhodných somatických typov pre volejbal, ale morálno-vôľovými vlastnosťami zaostávali za súperkami.

Družstvo mladších  žiačok ako B družstvo starších žiačok v sezóne 2011/2012  zbieralo skúsenosti aj medzi staršími žiačkami v II. triede M SR oblastného majstrovstva kde obsadili 8. miesto a v tejto sezóne 2012/2013 obsadilo 7. miesto.

V mladších žiačkach v sezóne 2011/2012 štartovali dve družstvá, A družstvo obsadilo v dlhodobej súťaži M SR oblastného majstrovstva – juh 1. miesto a vo  finále M SR OM sa umiestnilo na 2. mieste a B družstvo obsadilo v dlhodobej súťaži M SR oblastného majstrovstva – juh  9. miesto. Zároveň mladšie žiačky štartovali aj v štvorkovom volejbale MIDI MAXVOLLEY, kde vo finále obsadili druhé miesto. V tejto sezóne 2012/2013 mladšie žiačky obsadili 4. miesto a v štvorkovom volejbale MIDI MAXVOLLEY sa tiež prebojovali do finálových bojoch, kde obsadili piate miesto.

Prípravka. V klube ďalej pracuje aj mnohopočetná skupina prípravky, čo svedčí o záujme dievčat o volejbal v meste a blízkom okolí. V nasledujúcej sezóne chceme aj túto skupinu dievčat zapojiť do súťaže ako B družstvo mladších žiačok.

V klube trénovali v tomto období dievčatá nielen z Hnúšte ale aj z Klenovca, Tisovca, Rimavského Brezova, Rimavskej Bane, Hrachova a Revúcej.

V klube pracuje s mládežou 9 kvalifikovaných trénerov, každá tréningová skupina 3x v týždni po dve hodiny. V klube trénuje v súčasnosti 82 dievčat v štyroch tréningových skupinách.

Našim hlavným cieľom aj naďalej je výchova mladých športovcov, pričom v mládežníckych súťažiach kladieme dôraz na vybudovanie širokého kádra a väčšej základne a hernej praxe hráčok.

V klube funguje webová stránka klubu, táto naša stránka prispieva k zviditeľneniu nášho klubu a mesta. V tomto období sa nám podarilo spestriť a zaktualizovať našu web stránku fotodokumentáciou z majstrovských zápasov a z podujatí organizovaných našim klubom. Za túto prácu je potrebné vysloviť vďaku pánovi Milanovi Kušpálovi, ktorý nám pomáha  s fotodokumentáciou nezištne.

Volejbalový klub sa ďalej výborne zviditeľňuje usporiadaním svojich tradičných turnajov v auguste – septembri, ktoré si získali svoje pevné miesto družstiev Slovenska v príprave na sezónu. V auguste 2012 sa vylepšila využiteľnosť haly počas turnajov, vybudovaním predelenia jednej hracej plochy na dve, praktickou a mobilnou zaťahovacou sieťou, čo veľmi pozitívne hodnotili účastníci turnajov (XIX.r. Memoriál Danky Gálovej – ženy, XIX.r. Pohár primátora mesta – staršie žiačky, VIII.r. Memoriál Michala Lumnitzera – juniorky, XI.r. Pohár mesta – mladšie žiačky).

V septembri 2012 sme usporiadali dôstojné oslavy 80. výročia založenia organizovaného volejbalu v Hnúšti so sprievodnými športovými a kultúrnymi akciami.

24.-26. mája 2013 sme ako spoluorganizátori úspešne zabezpečili Majstrovstvá Slovenska kadetiek a podľa odoziev zúčastnených družstiev a funkcionárov sme podporili svoje dobré meno vo volejbalovom svete Slovenska.

Dovoľte mi vysloviť poďakovanie za obetavú prácu trénerom a funkcionárom klubu, ktorí na úkor svojho osobného voľna a svojich rodín sa venujú tejto ušľachtilej práci v prospech mládeže mesta a blízkeho okolia. Svojou prácou robia dobré meno nielen klubu ale aj mestu.

Pri hodnotení je potrebné poďakovať mestu Hnúšťa, hlavne jeho primátorovi Mgr. Michalovi Bagačkovi za podmienky, ktoré sú vytvorené nášmu klubu. Hlavne je to možnosť využívať Športovú halu, ktorej parametre a podmienky sú vynikajúce a náš klub má stánok a podmienky, ktoré mu závidia mnohé kluby.

Ďalej chcem poďakovať sponzorom klubu hlavne M-bus, Best automax, Purstav, PMX-net, Brantner Gemer, Gemerstav, Dušan Ďubek, Adrián Hanes a iní, bez ktorých by sa nám žilo ešte tažšie.

Z tohto miesta chcem vyjadriť poďakovanie riaditeľkám Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti, Základnej škole Nábrežie Rimavy a Základnej škole Klokočova za spoluprácu a zároveň ich vyzvať na pokračovanie vzájomnej spolupráce, pretože obe strany majú z toho prospech. Veď i v tento rok sa naše dievčatá vo farbách týchto škôl prebojovali na Majstrovstvá Slovenska či medzi základnými školami, tak i medzi strednými školami.

Do ďalšieho obdobia mi dovoľte popriať Nám všetkým veľa športových úspechov.

Návrh hlavných úloh

na Valnom zhromaždení VK Iskra Hnúšťa, ktoré sa konalo dňa 11.6.2013

  1. Organizačne zabezpečiť usporiadanie tradičných domácich turnajov.

termín: 2013-2015

zodpovedná: výkonná rada

  1. Stabilizovať členskú základňu Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa. Docieliť zvýšenie záujmu rodičov o dianie v klubu, kde ich deti športujú

termín: trvale

zodpovední: všetci funkcionári, členovia  a tréneri klubu

  1. Zdokonaliť výber detí do prípraviek z jednotlivých Základných škôl.

termín: trvale

zodpovedný: športový riaditeľ

  1. V oblasti ekonomickej zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na dosianutie prijatých cieľov pri vyrovnanom rozpočte.

termín: 2013/2015

zodpovední: všetci členovia VR

  1. V športovej oblasti  zvýšiť kvalitu tréningového procesu u všetkých družstiev, aby toto skvalitne-nie sa prejavilo  na náraste športového majstrovstva všetkých hráčok.

termín: 2013/2015

zodpovední: metodik, tréneri

  1. Skvalitniť prípravu a zabezpečiť kádrovo tréningové a súťažné skupiny : prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky.

termín: 2013/2015

zodpovední: , členovia VR, metodik, tréneri

  1. Získať hlavného sponzora, ktorý by mal záujem a vzťah k volejbalu a následne aj jeho rozvoju v našom meste a klube.

termín: 2013/2015

zodpovední: , členovia VR, metodik, tréneri

  1. Doriešiť prenájom Mestskej športovej haly so zástupcami mesta Hnúšťa, so zachovaním doteraj-

ších podmienok.

termín: jún 2013

zodpovední: členovia VR

  1. Získať nových členov na doplnenie funkcionárov, trénerov a rozhodcov

termín: 2013/2015

zodpovední: členovia VR

foto M.Kušpál